ഭരണങ്ങാനം: കവിത, കൈപ്പള്ളിക്കാവ്, ആറാംമൈൽ, പനയ്ക്കപ്പാടം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്പതുമുതൽ മൂന്നുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.