ഭരണങ്ങാനം: മൂന്നാംതോട്, പൂവത്തോട്, വിലങ്ങുപാറ, ഒാ‌ശാന ഭാഗങ്ങളിൽ എട്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.