ഭരണങ്ങാനം: പൂവത്തോട്, അമ്പാറനിരപ്പ്, കുളംകവല, വലിയപാറ ഭാഗങ്ങളിൽ എട്ടുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.