ഭരണങ്ങാനം: അളനാട്, കുറിച്ചി, പാലോരി ഭാഗങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച ഒൻപതുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.