ഭരണങ്ങാനം: ഭരണങ്ങാനം ടൗൺ, വട്ടോളിക്ക‌‌‌‌‌ടവ്, കീഴന്പാറ, ദീപ്തി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒൻപതുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും