പാലാ : ഏറ്റുമാനൂർ-പൂഞ്ഞാർ ഹൈവേയിൽ പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ബി.സി. ഓവർലേ ടാറിങ് നടത്തി നവീകരിക്കാനായി ആറു കോടി 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി മാണി സി. കാപ്പൻ എം.എൽ.എ. അറിയിച്ചു.

രണ്ടു ഘട്ടമായിട്ടാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. ഇന്ത്യാർ റബ്ബർ ഫാക്ടറി മുതലുള്ള 900 മീറ്റർ ഭാഗത്തും തുടർന്ന് മഹാറാണി ജങ്ഷൻ മുതൽ കൊച്ചിടപ്പാടി വരെയും ചെയ്യുന്നതിന് 2.25 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. തുടർന്ന് കൊച്ചിടപ്പാടി മുതൽ ഈരാറ്റുപേട്ട മുട്ടം ജങ്ഷൻവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് നാലു കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വെള്ളക്കെട്ട് ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ ചെത്തിമറ്റം-മൂന്നാനി ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുന്ന ജോലിയും ഇതോടൊപ്പം നടത്തും.