കളത്തൂർ : ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിൽ എൽ.പി.വിഭാഗത്തിൽ രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. 29-നാണ് സ്കൂളിൽ അഭിമുഖം. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11-ന് എത്തണം.

കാണക്കാരി : ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.സ്കൂളിലെ യു.പി., ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ താത്‌കാലിക ഹിന്ദി അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10-ന് അഭിമുഖത്തിനെത്തണം.

കാണക്കാരി : ഗവ. ഹൈസ്കൂളിൽ ഫുൾ ടൈം മീനിയൽ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ടിനാണ് അഭിമുഖം.

തിടനാട് : ഗവ. വി.എച്ച്.എസ്.സ്‌കൂളിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എൽ.പി.എസ്.എ. തസ്തികയിലേക്ക്‌ വെള്ളിയാഴ്ച 11-ന് സ്‌കൂൾ ഓഫീസിൽ അഭിമുഖം നടത്തും. ടി.ടി.സി., കെ.ടെറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ അസൽ രേഖകളുമായെത്തണം