കണ്ണിമല : കണ്ണിമല റബ്ബർ ഉത്പാദകസംഘത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ബുധനാഴ്ച മൂന്നിന് കണ്ണിമല ആർ.പി.എസിൽ നടക്കും.