കൊല്ലം : ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതി യോഗം 30-ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30-ന് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഐ.ടി. ഹാളിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ചേരും.