:കെട്ടിടം നിർമിച്ചത് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്താണ്. അതിനാൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി ശുചീകരണത്തിന് സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ തുറന്നുനൽകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല.

പി.സുരേഷ്‌കുമാർ

ഡിപ്പോ ഇൻചാർജ്‌

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. കുളത്തൂപ്പുഴ