സൂരജിനെ ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചശേഷം കൊല്ലം കോടതിയിൽനിന്ന് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു