കരുനാഗപ്പള്ളി : തേവർകാവ് ശ്രീവിദ്യാധിരാജ കോളേജിൽ ഫിസിക്സ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. താത്‌പര്യമുള്ളവർ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കണം.