ഒരു കാട്ടിൽ ഡിമ്മൻ എന്നുപേരുള്ള ഒരു സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും അവനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്... സന്ധ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ കാണൂ
Content highlights :story telling video for kids