പാർവതി എന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ കഥ ' ആമയും തേളും' വീഡിയോരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
Content highlights :story telling by parvathi