കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി, ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു ജീവിതത്തെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും രാജ്യത്തെയുംപറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഓര്‍ക്കാം, ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാം...