വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയാണ് വയനാട്ടിലെ അംഗൻവാടി ടീച്ചറായ ലൈല കുട്ടികളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. കോലൻപാമ്പും നീലിപാമ്പും തവളക്കുട്ടനുമെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന കഥ കേൾക്കാം
Content highlights :a funny video story for kids