മടിക്കൈ : ചാളക്കടവ് ഒ.വി.കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെയും തങ്കമണിയുടെയും മകൾ കവിതയും നീലേശ്വരം പടിഞ്ഞാറ്റംകൊഴുവലിലെ പുഷ്പാംഗദന്റെയും രമയുടെയും മകൻ പി.ആർ.ശ്രീകാന്തും വിവാഹിതരായി.