കാസര്‍കോട്: കുംബഡാജെ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 വര്‍ഷത്തെ വ്യക്തിഗത ആനൂകുല്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാഫോം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍നിന്ന്‌ ലഭിക്കും. അവസാനതീയതി ജൂലായ്‌ 15.