കാസർകോട് : ശിശുരോഗ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. എസ്.സതീഷിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കാസർകോട് ഐ.എം.എ. കമ്മിറ്റി അനുശോചിച്ചു.