കാസർകോട് : കാസർകോട് വികസനപാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച 11.47 കോടി രൂപയുടെ ജലസേചന-കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ജില്ലയിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി.

കള്ളാർ പഞ്ചായത്തിലെ പാണത്തൂർ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കാപ്പുങ്കരയിൽ ചെക്ക് ഡാം കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത്.

ജലസേചനവകുപ്പ് നിർവഹണ ഏജൻസിയായ പദ്ധതിയുടെ നിർമാണച്ചെലവ്‌ അഞ്ചുകോടി രൂപയാണ്‌.

ജില്ലയിൽ ജലസേചനത്തിനായി ചെക്ഡാമുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികളിൽ 13 എണ്ണം പൂർത്തിയായി.

ബളാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ദേവഗിരി കോളനിക്കടുത്ത് മൈക്കയത്ത് കൊന്നക്കാട് ചൈത്രവാഹിനി തോടിന് കുറുകെ ട്രാക്ടർവേയോടുകൂടിയ തടയണ നിർമാണം, കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ ഉളുവാറിൽ കുടിവെള്ളവിതരണ പദ്ധതി, കാറഡുക്ക പഞ്ചായത്തിലെ കരണി അരിത്തളം തോടിന് കുറുകെ അരിത്തളത്ത് വി.സി.ബി. കം ട്രാക്ടർവേ നിർമാണം, കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിലെ പാമ്പങ്ങാനം കൂട്ടമലത്തോടിന് കുറുകെ വി.സി.ബി. കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമാണം, തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ-മാത്തിൽ റോഡ് വി.സി.ബി. കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമാണം, കിനാനൂർ-കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിലെ പരപ്പച്ചാൽ-കടയമങ്കലം വി.സി.ബി. നിർമാണം, ചെറുവത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാടൻകോട് കൊയാമ്പുറത്ത് ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ തടയണ നിർമാണം, പോലീസ് ഹെഡ്‌ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽ ജലസംരക്ഷണസംവിധാനം, മടിക്കൈ പഞ്ചായത്തിലെ മധുരക്കോട്ട് വി.സി.ബി. നവീകരണം, അഗ്രോസർവീസ് സെന്റർ ശാക്തീകരണവും യന്ത്രവത്കരണവും സപ്പോർട്ട് സർവീസും കുമ്പള പഞ്ചായത്തിലെ ആരിക്കാടി-കുമ്പോലിൽ കുടിവെള്ളവിതരണ പദ്ധതി തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ കുടിവെള്ള-ജലസേചനപദ്ധതികളാണ് പൂർത്തിയായത്.