കാസർകോട്‌ : കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ ആശ്രിതനിയമനത്തിനായി വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപവത്കരിക്കുന്നു.