കാസർകോട് : ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്‌സ് ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു.

ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആക്ട് 2003-ന്റെയും സെൻട്രൽ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി റഗുലേഷൻസ് 2010-ലെ റഗുലേഷൻ 32-ന്റെയും ചട്ടലംഘനമാണ്. ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അനധികൃത ജനറേറ്ററുകൾ വൈദ്യുതി അപകടം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. അനധികൃതമായി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിന് ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ച ഉപഭോക്താവിനാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചവർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ്‌ ബോർഡ് നൽകുന്ന ലൈസൻസുള്ള ഇലക്‌ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ വഴി 30 ദിവസത്തിനകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ച് ജില്ലാ ഇലക്‌ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിൽനിന്ന്‌ അനുമതി വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി ഒരറിയിപ്പ് കൂടാതെ വിച്ഛേദിക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യ്ക്ക്‌ അധികാരമുണ്ടാകുമെന്ന് കാസർകോട് ഇലക്‌ട്രിക്കൽ സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എൻജിനീയർ പി. സുരേന്ദ്ര അറിയിച്ചു. ഫോൺ: 04994 230382.