ഉദുമ : ബേക്കൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കന്നഡ (ഹൈസ്കൂളിലേക്ക്) അധ്യാപകനെ നിയമിക്കുന്നു. അഭിമുഖം നാലിന് 10 മണിക്ക്.