പാപ്പിനിശ്ശേരി : സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കാർഷികവികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ പാപ്പിനിശ്ശേരി കൃഷിഭവനിൽ വിതരണത്തിനെത്തി. റെഡ് ലേഡി പപ്പായ, ചെടി മുരിങ്ങ എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് വിതരണത്തിന് തയ്യാറായത്.

നികുതി രശീതിയുടെ പകർപ്പ് സഹിതം ആവശ്യക്കാർ എത്തമെന്ന് പാപ്പിനിശ്ശേരി കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.