ചാലോട് : വേശാല, വെള്ളുവയൽ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ നാലുവരെ.