കണ്ണൂർ-N.S. : ​സൂര്യവംശി (ത4) 11.00pm, 2.30pm, 5.30pm, 8.30pmസവിത​നായാട്ട്‌ (മ 4) 12, 3, 6, 9സാഗരചതുർമുഖം (മ) 12, 3, 6, 9സരിത​നിഴൽ (മ) 12, 3, 6, 9സമുദ്ര​വൺ (മ) 12​അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ)3, 6, 9കവിത 70MM​കർണ്ണൻ (ത 4shows)12, 3, 6, 9ലിറ്റിൽ കവിതപ്രദർശനമില്ലതലശ്ശേരി- ലിബർട്ടി പാരഡൈസ്‌ചതുർമുഖം 12,3,6,9.30 (മ 4)ലിബർട്ടി ലിറ്റിൽ പാരഡൈസ്‌നായാട്ട്‌ 12,3,6,9.30 (മ 4)ലിബർട്ടി ഗോൾഡ്‌KHO (2) 12pm, 3pmനിഴൽ (മ 2) 6pm, 9.30pmലിബർട്ടി മിനിപാരഡൈസ്‌വൺ (മ) 12pmഅനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (3) 3,6,9.30ലിബർട്ടി സ്യൂട്ട്‌ കർണ്ണൻ 12,3,6,9.30 (4)

തലശ്ശേരി- കാർണിവെൽ സിനിമാസ്‌ ചതുർമുഖം (മ) 2.15pm, 6.00 pm, 9.00pmനിഴൽ 12pm, 7.00pm, 9.30 (മ 4)കർണൻ (ത) 12.00pm, 3pm,നായാട്ട് (മ) 2.20pm, 4.45pm, 7.20pm, 9.45pmഅനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ) 12.pm, 5.00pm

കൂത്തുപറമ്പ് ബേബി സിനിമാസ്സ്ക്രീൻ 1നായാട്ട്‌ (M) 12.00pm, 4.00pm,7.00നിഴൽ 2pm, 9.30 (മ)സ്ക്രീൻ 2അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ) 7.00pmനിഴൽ (മ) 12.00pmചതുർമുഖം (മ) 2.00pm,4.30pm,9.30pm

മട്ടന്നൂർ - സഹിന സിനിമാസ്‌ (AC-2K-3D-Atmos Book My Show)​നായാട്ട്‌ (മ) 4.45pm, 9.30pmചതുർമുഖം 2 pm, 7.00pm, 9.15pmഅനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി(മ) 2.15pm, 4.30pm, 6.45pmമട്ടന്നൂർ - Aura Cinemas 9207009977നിഴൽ (മ) 12, 5, 7.15,9.30 ​വൺ (മ) 2.15

ഇരിട്ടി- ന്യൂ ഇന്ത്യ പാരഡൈസ്‌​വൺ (മ) 1.30,4.30, 7.30പയ്യന്നൂർ-കാർണിവൽ ശാന്തി​അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ) 9.30pmനിഴൽ 1.30pm, 4.30, 7.30pm കർണൻ (ത) 12pm, 3, 6, 9

തളിപ്പറമ്പ്‌ - ആലിങ്കിൽനായാട്ട്‌ (മ 4) 11, 2, 5, 8 ആലിങ്കിൽ പാരഡൈസ്‌ A/cനിഴൽ (മ4) 11.00 am, 2.00pm, 5.00, 8.00pm ക്ലാസിക്‌അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ)11.00 am, 2.00pm, 5.00pm 8.00pm ക്രൗൺചതുർമുഖം(മ) 11am, 2.00pm, 5.00pm, 8.00pm

പഴയങ്ങാടി-പ്രതിഭദി പ്രീസ്റ്റ്‌ (ത3) 3.00, 6.00, 9.00

കണിച്ചാർ-ദേവ്‌ സിനിമാസ്‌നായാട്ട്‌ (മ) 2.00pm, 6.45pm, 9.15pm അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ) 4.15pm 7.00pm ചതുർമുഖം(മ) 2.00pm, 6.30pm, 9.15pmനിഴൽ (മ) 2.00pm, 9.00pm

ആലക്കോട്‌ - ഫിലിംസിറ്റി (AC 4K 3D atmos)നിഴൽ (മ) 12pm, 7pm, 9.30pm,നായാട്ട്‌ (മ) 12pm, 4.30pm, 9.30pmചതുർമുഖം (മ 4) 12pm, 2.15pm, 6.45pm, 9pmഅനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ 3) 2.15pm, 4.45pm, 6.30pm​വൺ (മ)2.30pm

ചെറുവത്തൂർ-പാക്കനാർ dts Qube:നിഴൽ (മ) 12pm, 3.pm, 6pm, 9.00pmPh: 9605438333പേരാവൂർ - Aura Cinemas 7594947744 നിഴൽ (മ) 12pm, 7.15pm., 9.30pmനായാട്ട്‌ (മ) 12 pm, 2.15pm., 9.15pmചതുർമുഖം(മ)2.15pm, 4.45pm, 6.45pmഅനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മ) 4.30pm