അഴീക്കോട് : പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക് തുടങ്ങി.

ഫോൺ : 9188958175, 9188958176, 9188958177, 9188958178.