തൊടുപുഴ : 66 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 11 കെ.വി. ഫീഡറുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈദ്യുതി ഭാഗികമായി മുടങ്ങും