കരിങ്കുന്നം : പഞ്ചായത്തിൽ 2021-22 സാമ്പത്തികവർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നടത്തുന്ന വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തിൽനിന്ന് ലഭിക്കും. 28-നുമുൻപായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.