തൊടുപുഴ വിസ്‌മയ:

04862 224285

സിൽവർ ഹിൽസ്‌:, 04862224285 I: നായാട്ട്‌ 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 pm II:വൺ 2.30, 6.30, 9.30 pm സുൽത്താൻ - 11.30 am III:ചതുർമുഖം 11.45 am, 2.45, 7.00, 10.00 pmഗോഡ്സില്ല VS കോങ്ങ് (E) 4.45 pmആശീർവാദ്‌ സിനിപ്ളസ്‌:

K3D Dolby Atmos : 0486 2221110ആഷിഷ്‌:Nenjam Marappathillai (T)11.00 am, 2.00, 6.00 pm അനീഷ: ടി സുനാമി (4)12.15, 3.00, 6.30, 9.30 pmപ്രണവ്‌: ദി പ്രീസ്റ്റ്‌ (4) 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 pmവിസ്‌മയ:ദി പ്രീസ്റ്റ്‌ (4) 6.15, 9.15 pm

രാജകുമാരി-EVM മാർ ബേസിൽ K3D Laser Atmos നായാട്ട് (മ) കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ജോജു ജോർജ്ജ് 2.00pm, 6.00, 9.00pm

അടിമാലി EVM മാതാ സിനിമScreen I: കർണ്ണൻ (തമിഴ്‌) 11.00 am, 9.00 pm അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി (മല) 2.00, 6.00 pm II:അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി11.30 pm നിഴൽ (മല) 2.00, 6.00, 9.00 pmപാലാ മഹാറാണി Booking: www.bookmyshow.comനിഴൽ (മല-3) 12.00, 3.00 pmഅനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി6., 9.00യുവറാണി: Booking: www.bookmyshow.com ചതുർമുഖം (മല-4) 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 pm

യൂണിവേഴ്‌സൽ 4K 7.1Booking: www.bookmyshow.com പ്രദർശനമില്ല

ജോസ്‌ നായാട്ട്‌ (4) 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PM