തൊടുപുഴ : 66-കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന 11-കെ.വി.ഫീഡറുകളിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10-മുതൽ 12 വരെ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അസി.എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു.