തൊടുപുഴ : കേരള മൺപാത്ര നിർമാണ സമുദായസഭ കെ.എം.എസ്.എസ്. കുടുംബയോഗം ഞായറാഴ്ച പത്തിന് ശാഖാതലങ്ങളിൽ ചേരും.