തൊടുപുഴ വിസ്‌മയ:

04862 224285

സിൽവർ ഹിൽസ്‌:

I: സാജൻ ബേക്കറി12.00 pm, 3.00 pm, 7.15 pm II:വെള്ളം11.45 am, 2.45 pm, 6.45 III:യുവം

.30 am, 2.30 pm, 7.00 pm

ആശീർവാദ്‌ സിനിപ്ളസ്‌:

K3D Dolby Atmos : 0486 2221110അനീഷ:യുവം (മല-3) 11.30am, 2.30 pm, 6.45 pmപ്രണവ്‌:സാജൻ ബേക്കറി സിൻസ്‌ (മല-3) 11.30 am, 2.15, 6.30വിസ്‌മയ:ഓപ്പറേഷൻ ജാവ 12.15, 3.15, 6.15 pmആഷിഷ്‌:കുട്ടി സ്റ്റോറി11.15 am, 6.30 pm വെള്ളം 6.30 Pm

പാലാ മഹാറാണി Booking: www.bookmyshow.com പ്രദർശനമില്ല യുവറാണി: Booking: www.bookmyshow.com പ്രദർശനമില്ല

യൂണിവേഴ്‌സൽ 4K 7.1Booking: www.bookmyshow.com പ്രദർശനമില്ല

ജോസ്‌ പ്രദർശനമില്ല