വീട്ടിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന രോ​ഗികളെ പരിചരിക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്