ഹൃദയത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ലോക ഹൃദയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡോ. വേണുഗോപാൽ പി.പി. സംസാരിക്കുന്നു.