വയറ്റിലെ ചര്‍മ്മം വലിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന പാടുകള്‍ മാറ്റാന്‍:

മഞ്ഞള്‍, ചിറ്റമൃത്, ചപ്പടങ്ങം എന്നിവ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് അടിയവയറ്റില്‍ പുരട്ടുക. അടവയറ്റില്‍ തുണിചുറ്റുന്നത് വയര്‍ ചുരുങ്ങാന്‍ സഹായിക്കും.