കോവിഡ് വ്യാപനം കേരളം സുരക്ഷിതമോ, ഡോക്ടർമാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു