ഷാര്‍ജ: 2021 ലെ പാം അക്ഷരത്തൂലിക കഥ-കവിതാ പുരസ്‌കാരത്തിന് കഥകളും കവിതകളും ക്ഷണിക്കുന്നു. യു.എ.ഇയിലുള്ള എഴുത്തുകാരില്‍ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടികള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്. 

രചനകള്‍ മൗലികവും  ഓണ്‍ലൈന്‍ - പ്രിന്റഡ് മീഡിയകളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തവയുമായിരിക്കണം. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ പാം പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചവരുടെ സൃഷ്ടികള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

രചനകള്‍ മലയാളത്തില്‍ ആയിരിക്കണം. രചനകള്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയ്യതി 2021 ജൂണ്‍ രണ്ട്. അയക്കേണ്ട വിലാസം  awardpalm@gmail.com കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0504146105, 0505152068, 0551994072