കൊമേഴ്‌സ്-1. ഫിദാ ഷെറിൻ, 2. ആമിനാ കുൻഹി, 3. ഫാത്തിമി റിദ, 4. ഫാത്തിമ, 5. റിയാ റഷീദ്, 6. ഷഹ്‌ലാ വാജിദാ, 7. സഫാ ഫാത്തിമ, 8. ഫർഹാ ഉമ്മർ, 9. സഹ്‌ലാ ടി.എം., 10. നന്ദന ആർ., 11. ഡനിഷാ എം., 12. സഹ്‌ല എം. 13. ബിൻസിയ എ., 14. ഷഹ്ദാൻ എസ്., 15. സ്വീറ്റി എസ്., 16. ഹനൻ ബാദ്ഷാ, 17. ഷഹാനാ എ., 18. പ്രത്യുഷാ, 19. ആദിത്യ, 20.സൽമാൻ അബ്ദുൽ. സയൻസ്- 21. റിഫാ നൗഷാദ്, 22. ക്രിസ്റ്റിനാ പോൾസൻ, 23. സെൽമാ നെസ്മാ, 24. സഫിയാ നൗറീൻ, 25. റോഷിൻ, 26. അനുഷാ ടി., 27. മനാർ അഹമദ്, 28. മുഹമ്മദ് സിനാൻ, 29. സമിയ മൊയ്ദു, 30. ഹസ്‌ന, 31 . മുസ്സാമ്മിൽ മജീദ്, 32. സൽമാ അബ്ദുൽ, 33. ബാസിൽ അഹമദ്, 34. ഫാത്തിമ, 35. മുഹമ്മദ് അൻഫാ, 36. അഭിനവ് സത്യാ, 37. റോഷൻ ചാണ്ടി, 38. നെലുഫെർ, 39. ഫാത്തിമാ ഹന്നാ ബഷീർ