ചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിഡോളർസിങ്കപ്പൂർ ഡോളർകനേഡിയൻ ഡോളർ.95 73.25100.98101.24- 86.34-79.15- 56.77-52.28- 53.12- 191.13- 239.10- 186.83 - 19.08-19.46ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർബഹ്‌റൈൻ ദിനാർപൗണ്ട്