അബുദാബി : ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ലൈസൻസിന് കോവിഡ് വാക്സിനും മുൻകരുതൽ ഡോസും നിർബന്ധമാണെന്ന നിർദേശവുമായി അബുദാബി. ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ളവർ കോവിഡ് വാക്സിനും മുൻകരുതൽ ഡോസും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കില്ല. പുതിയ ലൈസൻസ് ലഭിക്കാനും നിലവിലുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കാനും ഈ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഫാർമസികൾക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 31 മുതൽ നിയമം പ്രാബല്യത്തിലാകും.

കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഇളവുള്ളവരെ നിയമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുൻകരുതൽ ഡോസും എടുക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്. ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾക്കൊപ്പം അൽഹൊസൻ ആപ്പിൽ നിന്നുള്ള വാക്സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.

വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൽ ഇളവുള്ളവർക്ക് അക്കാര്യം തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതിയതിനോ പുതുക്കാനോ ഉള്ള അപേക്ഷകളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.