* പലിശ ഇളവ്

* പ്രവർത്തന മൂലധനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പണ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക

* വായ്പാ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുക

* വൈദ്യുതിയുടെ ഫിക്‌സഡ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കുക, വൈദ്യുതി നിരക്ക് തവണകളായി അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുക.