ചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിചെക്ക്കറൻസിഡോളർസിങ്കപ്പൂർ ഡോളർകനേഡിയൻ ഡോളർ.21 71.28102.23101.07- 86.84-79.22- 58.83-54.64- 53.37- 189.12- 236.63- 184.91- 18.88-19.27ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർബഹ്‌റൈൻ ദിനാർപൗണ്ട്