മുംബൈ : രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയല്ലാതെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമായി മാർഗനിർദേശം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ആർ.ബി.ഐ. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തിടത്തും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമം.

ഇതിനായി 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യാ പരീക്ഷണ പദ്ധതിപ്രകാരം രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ മൂന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയം കണ്ടതായി ആർ.ബി.ഐ. വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിൽ പരീക്ഷണത്തിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുക.

സാമ്പത്തിക സേവന സാങ്കേതിക പരിതസ്ഥിതി ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനും എളുപ്പത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാങ്കേതിക പരീക്ഷണത്തിന് ആർ.ബി.ഐ. നടപടി തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ പ്രതികരണത്തിനുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.