ദുബായ് : ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ യാത്ര മുടങ്ങിയവർക്ക് ടിക്കറ്റ് നീട്ടിയെടുക്കുകയോ പണം മടക്കി വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചു. യു.എ.ഇ. ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രവേശനവിലക്ക് 10 ദിവസത്തേക്കു കൂടി നീട്ടിയതോടെയാണ് എമിറേറ്റ്‌സ് പുതിയ ആശ്വാസനടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസംമുതൽ മൂന്നുവർഷത്തേക്ക് വിമാനടിക്കറ്റ് കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടും.

ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കുചെയ്ത, 2021 ഡിസംബർ 31 വരെ യാത്ര നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കും.

ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതലുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്ക് രണ്ടുവർഷത്തെ യാത്രാ കാലാവധിയുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ യാത്രാ തീയതികൾ മാറ്റിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പണം മടക്കിക്കിട്ടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. 2020 സെപ്റ്റംബർ 30-നോ അതിന് മുമ്പോ എടുത്ത 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ യാത്രാകാലാവധിയുള്ള ടിക്കറ്റുകൾക്കും ബുക്കുചെയ്ത ദിവസം മുതൽ 36 മാസത്തെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകുമെന്നും എമിറേറ്റ്‌സ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.