അബുദാബി
നോവോ, അബുദാബി മാൾ (02-6458988): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് (ഇംഗ്ലീഷ്) - 12:45, 5:15, 9:45    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് (ഹിന്ദി) - 10:45, 3:30, 8:15
നോവോ, ഡബ്ല്യു.ടി.സി (02-6343003): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 10:30, 3:00, 7:30, 11:59    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:45, 3:30, 8:15
നോവോ, ബവാബറ്റ് അൽ ഷാർഖ് മാൾ (02-6343003): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 10:15, 2:45, 7:15, 11:45    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 2:30, 8:30
വോക്സ്, മറീനാ മാൾ (600599905): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 3:50, 4:20, 6:45, 8:45, 9:15, 11:15, 11:40    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:15, 5:15, 12:15
വോക്സ്, യാസ് മാൾ (600599905): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 11:30, 1:55, 4:20, 6:45, 9:10, 11:30    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 4:50, 8:05, 11:15
വോക്സ്, നാഷൺ ടവർസ് (600599905): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 7:45, 10:05, 12:25
സിനിറോയൽ, ഡിയർഫീൽഡ്സ് (02-8778080): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 12:15, 4:45, 9:15    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
സിനിറോയൽ, ഡൽമ മാൾ (02-5502525): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 11:10, 4:20, 9:30    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:45, 1:45, 4:45, 7:45, 10:40, 11:45
സിനിറോയൽ, ഖാലിദിയ മാൾ (02-6819444): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 8:00, 10:15    
    ലക്ഷ്യം - 10:30, 1:15, 4:00, 6:45, 9:30    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:45, 1:45, 4:45, 7:45, 10:45
സിനിറോയൽ, റൂവെയ്സ് മാൾ (02-8778080): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 12:30, 8:15
അൽ മറിയ (02-6785000): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 12:15, 2:15, 9:00, 11:00, 1:30    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
സ്റ്റാർ ബവാദി (03-7840300):  റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 11:30, 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 9:30, 11:30    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
സ്റ്റാർ നാഷണൽ സിനിമാസ് (02-6711700): ലക്ഷ്യം - 11:15, 1:45, 4:45, 7:45, 10:45, 1:00    
    ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30    
     വനമകൻ - 1:00, 6:30, 9:15, 11:59    
    പുത്തൻപണം - 7:30    
     സി.ഐ.എ - 11:15, 4:45, 10:45, 11:59    
     ഗോദ - 9:15
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ് (06-5327555): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 12:00, 4:00, 8:00, 12:00    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:40, 1:20, 4:00, 6:40, 9:20, 12:00
ഓസ്കാർ അൽ വഹ്ദ (02-4433244): ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:00, 12:45, 2:30, 3:30, 6:15, 8:30, 9:00, 11:45, 1:00    
     വനമകൻ (തമിഴ്) - 1:00, 6:30    
    ലക്ഷ്യം - 6:00, 9:15, 11:45
ഓസ്കാർ അൽ ഫഅ മാൾ : ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 11:00, 1:00, 2:00, 3:45, 6:30, 7:30, 9:15, 10:15, 11:59, 1:00
ഓസ്കാർ ബറാറി സിനിമ(03-7843535): ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:30, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:59
അൽഐൻ ക്ലബ്ബ് : ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1:30, 4:00, 8:45, 11:30, 2:15    
     ലക്ഷ്യം - 6:30
അൽ റാഹാ മാൾ: ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 6:15, 9:30, 12:15
എൽഡൊറാഡോ (02-6763555):  ലക്ഷ്യം - 4:30, 10:30    
    വനമകൻ - 1:00, 7:00    
     പുത്തൻപണം - 1:30, 7:30    
    സി.ഐ.എ - 4:00, 10:00
സ്റ്റാർ സഫീർ (02-5521515): ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 12:30, 3:30, 6:30, 9:30, 11:59    
    വനമകൻ - 1:00, 7:00    
    : പുത്തൻപണം - 10:15, 4:00, 10:00, 12:30    
    : സി.ഐ.എ - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00    
    ഗോദ - 1:00, 7:00

ദുബായ്
നോവോ, അൽ ഗുറൈർ സെന്റർ (04-2289898): റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 10:00, 2:20, 6:40, 11:00    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 12:45, 3:30, 6:15, 9:10, 11:59    
     വനമകൻ - 1:00, 6:50
നോവോ, ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി (04-2328328) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 10:00, 2:30, 7:00, 11:30    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45
നോവോ, മെഗാപ്ലക്സ്-ഐമാക്സ് (04-3669898) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 11:30, 1:40, 3:50, 6:00, 8:10, 10:20, 12:30    
     ലക്ഷ്യം - 10:00, 12:30, 3:00, 5:30, 8:00, 10:30, 1:00    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 11:00, 1:50, 4:40, 7:30, 10:20, 1:00    
     വനമകൻ - 5:00, 800, 1100
നോവോ, ഡ്രാഗൺ മാർട്ട് (04-5520069) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 12:10, 4:30, 8:50, 11:00    
     ലക്ഷ്യം - 10:00, 12:30, 5:50    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 10:00, 12:50, 340, 630, 920, 1210    
     വനമകൻ - 1000, 1250, 340, 630, 920, 1210
വോക്സ്, ദേര സിറ്റി സെന്റർ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1130, 150, 645, 1110, 1140, 200    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1215, 330, 600, 630, 930, 1245    
     വനമകൻ - 900, 930, 1240, 330, 600, 1115
സിനിമസിറ്റി, മീർദീഫ് (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 940, 1200    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1120, 530, 1130
വോക്സ്, മെർകാറ്റോ മാൾ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 935, 335, 935     
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 440, 750, 1100
വോക്സ്, ബുർജ്മാൻ മാൾ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 930, 115, 500, 845, 1220    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 930, 1245, 400, 715, 1030
സിനിപ്ലക്സ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1000, 140, 520, 900, 1240    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1000, 115, 430, 745, 1100
വോക്സ്, മാൾ ഓഫ് എമറേറ്റ്സ് (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 850, 1015, 1115, 1240, 100    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 930, 1240, 350, 700, 1010
വോക്സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റർ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1030, 1250, 315, 530, 745, 1000    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 930, 1245, 400, 715, 1030    
     വനമകൻ - 440
സ്റ്റാർ, ഗലെറിയ (04-2737676) ലക്ഷ്യം - 700, 1000, 130    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 430, 1030    
     വനമകൻ - 400, 100
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (04-3469707) ലക്ഷ്യം - 100, 415, 700, 1000, 1230    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 115, 715, 1015, 1245
റീൽ, ദുബായ് മാൾ  ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 120, 620
റോക്സി, സിറ്റി വാക്ക്  ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 130, 530, 730, 915, 1100
റോക്സി, ദി ബീച്ച്  ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 500, 730, 930, 1130
റോക്സി, ബോക്സ് പാർക്ക്  ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 800, 1100
സിനിമസിറ്റി, അറേബ്യൻ സെന്റർ-മീർദീഫ് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1100, 140, 420, 700, 940, 1030, 1220

ഷാർജ
നോവോ, മെഗാമാൾ (06-5751888) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1100, 310, 720, 1120    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1010, 1255, 340, 625, 910, 1155    
     വനമകൻ - 1250, 620, 1159
നോവോ, സഹാറ സെന്റർ (06-5316500) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1030, 300, 730, 1159    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1000, 115, 430, 745, 1100
നോവോ, ബുഹൈറ സെന്റർ (065563300) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 330, 900    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 450, 750, 1100, 1100
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ് (06-5327555) ലക്ഷ്യം - 530, 830    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 115, 430, 745, 1100, 100    
     വനമകൻ - 200, 800    
     പുത്തൻപണം - 230, 1130
 സി.ഐ.എ - 130, 430, 730, 1030
അൽ ഹംറ (06-5650953) ലക്ഷ്യം - 415, 1030, 115    
     വനമകൻ - 130, 730
ഓസ്കാർ സിനിമ  ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1030, 1100, 115, 145, 400, 430, 645, 715, 945, 1000, 1245, 115    
     വനമകൻ - 545    
     ലക്ഷ്യം - 830, 1045

അജ്മാൻ
വോക്സ്, സിറ്റി സെന്റർ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1100, 400, 845, 1130    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1030, 140, 450, 800, 930, 1115    

ഫുജൈറ
വോക്സ്, സിറ്റി സെന്റർ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1100, 1200, 405, 535, 910, 1100    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 750, 1100
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ് (09-2236262) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 600, 800, 1000, 1200    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1040, 120, 400, 640, 920, 1200
ഗ്യാലക്സി സിനിമാക്സ് (09-2238899) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1100, 300, 700    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 100, 900
സ്റ്റാർ ദാന (09-2243100) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1030, 100, 330, 600, 830, 1100    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1040, 120, 400, 640, 920, 1200    
     സി.ഐ.എ - 1030, 100, 320, 540, 805, 1030, 100

റാസൽഖൈമ
വോക്സ്, ഹംറ മാൾ (600599905) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 1130, 150, 410, 630, 850, 1110    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1000, 435
സ്റ്റാർ സിനിമാക്സ് (07-2440222) റെയിൽ റോഡ് ടൈഗേഴ്സ് - 600, 800, 1000, 1200    
     ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1040, 120, 400, 640, 920, 1200
നോവോ, മനാർ മാൾ (072278888) ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1000, 300, 800
സ്റ്റാർ ഗൾഫ് (07-222460) ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 1040, 120, 400, 640, 920, 1200

ഉമ്മുൽഖുവൈൻ
ഗ്രാനഡ (06-7656804) ട്യൂബ്ലൈറ്റ് - 800, 1100