അബുദാബി 

: നോവോ, ഡബ്ല്യൂ.ടി.സി. (026343003): അതിരൻ (മലയാളം) 2:45, 8:45
: കളങ്ക് (ഹിന്ദി) 10:00, 1:10, 5:45, 10:45
സിനി റോയൽ, ഡൽമ മാൾ (025502525): അതിരൻ 10:15, 2:30, 5:15, 8:00, 10:45
: കളങ്ക് 10:15, 1:35, 5:00, 8:20, 11:35
: ബോർ (ഇംഗ്ലീഷ്) 12:20, 4:30, 8:45
സിനി റോയൽ ഖാലിദിയ മാൾ (026819444): അതിരൻ 10:15, 2:30, 5:15, 8:00, 10:45
: ബോർ 12:00, 4:00, 11:59
: മധുരരാജ (മലയാളം) 6:00 
: ലൂസിഫർ 8:50
സിനി റോയൽ റുവൈസ് (028778080): അതിരൻ 10:15, 4:30, 10:45
: ബോർ 9:00 
സ്റ്റാർ നാഷണൽ (026711700): അതിരൻ 11:15, 1:45, 5:30, 8:00, 10.30, 1.00
: കളങ്ക് 2:00 
: മധുരരാജ 4:15, 7:00, 12:45
: ലൂസിഫർ (മലയാളം) 10:30, 1:30
സ്റ്റാർ സഫീർ (025521515): അതിരൻ 11:00, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1.00
: മധുരരാജ 02.00, 8:00, 10:45
: ലൂസിഫർ 10:45, 2:00

സ്റ്റാർ ബവാദി (037840300): അതിരൻ 1:15, 9:30, 11:45
: ബോർ 10:15, 3:30, 8:45
: മധുരരാജ 10:30, 3:45