അബുദാബി 

സിനി റോയൽ റുവൈസ് മാൾ (02 8778080): ഒരു അഡാർ ലൗ (മലയാളം)- 11.30, 5.30, 11.30. 

സിനി റോയൽ ഡെൽമ മാൾ (02 5502525): ഒരു അഡാർ ലൗ- 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 11.10, 5.00, 7.45, 10.30 

സ്റ്റാർ ബവാദി മാൾ അൽഐൻ (03 7840300): ഒരു അഡാർ ലൗ- 6.40, 9.20, 12.00 
:കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 4.20 

സ്റ്റാർ സിനിമാക്സ് അൽഐൻ (03 7510939 ): ഒരു അഡാർ ലൗ- 5.35 
സ്റ്റാർ ഓസ്‌ക്കാർ (അൽ വഹ്ദ) (02 .4433244): ഒരു അഡാർ ലൗ- 3.30, 6.15, 9.00, 11.45 

സിനിറോയൽ ഖാലിദിയ മാൾ (02 6819444): ഒരു അഡാർ ലൗ- 11.15, 2.15, 5.15, 8.15, 11.15 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 12.00, 4.35, 9.20 

സിനി റോയൽ ഡിയർ ഫീൽഡ്‌സ് (028778080): ഒരു അഡാർ ലൗ- 2.00, 7.45 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 11.15, 5.00, 10.45 

സ്റ്റാർ സഫീർ. (02-5521515): ഒരു അഡാർ ലൗ- 1.30, 4.30, 7.30, 10.30, 1.15 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 2.00, 10.15, 12.45 

സ്റ്റാർ നാഷണൽ സിനിമ (02-6711700): ഒരു അഡാർ ലൗ- 11.30, 2.15, 5.00, 7.45, 10.30, 1.00 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 6.45, 10.00 
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ് അൽഐൻ (03-7511228): ഒരു അഡാർ ലൗ- 1.10, 6.30, 12.00 
സ്റ്റാർ ഖലീഫ അബുദാബി (052-6458360): ഒരു അഡാർ ലൗ- 8.00, 11.00 

നോവോ സിനിമ ഡബ്‌ള്യൂ ടി.സി. (02 6343003): ഒരു അഡാർ ലൗ- 3.00, 9.00 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ് - 11.00, 1.45, 4.30 

അൽ മരിയ സിനിമ ( 02 6785000): ഒരു അഡാർ ലൗ - 2.30, 7.15, 10.00, 12.40 
: കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ് - 3.45, 6.45 

ഓസ്‌ക്കാർ അൽഐൻ ക്ലബ്ബ് സിനിമ (03- 7222255 ): ഒരു അഡാർ ലൗ - 1.15, 9.15 

സ്റ്റാർ ഓസ്‌കാർ അൽ ബരാരി (03-7221992): ഒരു അഡാർ ലൗ - 8.30, 11.30 

വോക്‌സ് സിനിമ മറീന മാൾ(02 6818484): കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്‌സ്- 4.15, 8.15