അബുദാബി

: നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): ലക്ഷ്മി (തമിഴ്) - 3:00, 9:00
്: കോകോ - 12:00, 6:00
സിനിറോയൽ, ഡൽമ മാൾ (02-5502525): ലക്ഷ്മി - 12:50, 6:20
: സത്യമേവ ജയതേ - 11:00, 5:10, 11:10
സിനിറോയൽ, ഖാലിദിയ മാൾ (02-6819444): ലക്ഷ്മി - 7:00
: സത്യമേവ ജയതേ - 2:30, 8:30, 11:30
: കോകോ - 9:35
സിനിറോയൽ, റൂവെയ്‌സ് മാൾ (02-8778080): ലക്ഷ്മി - 12:50, 6:20, 8:59
അൽ മറിയ (02-6785000): ലക്ഷ്മി - 2:15, 6:30, 11:30
: സത്യമേവ ജയതേ - 12:50, 6:15, 9:00
സ്റ്റാർ ബവാദി (03-7840300):ലക്ഷ്മി - 10:30, 4:00, 9:30
: സത്യമേവ ജയതേ - 12:20, 5:20, 10:20
: കോകോ - 1:00, 6:30, 12:00
സ്റ്റാർ നാഷണൽ (02-6711700): ലക്ഷ്മി - 9:00
: ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ - 1:30, 6:30
: സത്യമേവ ജയതേ - 1:45, 7:00, 12:45
: കോകോ - 11:00, 4:00, 7:00
: കൂടെ - 1:45
സിനിറോയൽ, ഡിയർഫീൽഡ്‌സ് (02-8778080): സത്യമേവ ജയതേ - 12:45, 6:20, 11:55
ഡ്രീം സിനിമാക്‌സ് (03-7637001): സത്യമേവ ജയതേ - 12:00, 2:30, 4:30, 7:00, 9:30, 12:30
ഓസ്‌കാർ അൽ വഹ്ദ (02-4433244): ഹാപ്പി പിർബാഗ് ജയേഗി (ഹിന്ദി) - 6:15, 9:00, 11:45
: ലക്ഷമി - 5:15, 7:45
: സത്യമേവ ജയതേ - 6:15, 9:00, 11:45
അൽഐൻ ക്ലബ്ബ് : ഹാപ്പി പിർ ബാഗ് ജയേഗി - 2:00, 9:00