അബുദാബി

നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (026343003): കാട്രിൻ മൊഴി (തമിഴ്) 2:20, 8:30
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ (ഹിന്ദി) 10:30, 1:55, 5:20, 8:45, 12:10
:സർക്കാർ (തമിഴ്) 4:50, 8:05, 11:20
:ഹണ്ടർ കില്ലർ (ഇംഗ്ലീഷ്) 2:10, 6:30, 10:50

സിനി റോയൽ, ഡൽമ മാൾ (025502525): മാറ (ഇംഗ്ലീഷ്) 12:00, 4:05, 8:25
:ഡോഗ് ഡേയ്‌സ് (ഇംഗ്ലീഷ്) 10:30, 12:55,3:20, 5:45
:മാംഗല്യം (മലയാളം) 11:00, 4:55, 8:00, 10:45
: കാട്രിൻ മൊഴി 2:15, 5:20
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ 10:00, 1:20, 4:00, 4:45, 8:15, 10:15, 11:40
:സർക്കാർ (തമിഴ്) 10:15, 4:50, 8:10, 11:25
:ഹണ്ടർ കില്ലർ 9:15, 11:45

സിനി റോയൽ ഖാലിദിയ മാൾ (026819444): മാറ 9:20, 11:30
: ഡോഗ് ഡേയ്‌സ് 10:00, 2:30, 6:55
: മാംഗല്യം 11:30, 8:20, 11:10
: കാട്രിൻ മൊഴി 1:50, 7:45
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ 1:35, 8:10, 11:25
: സർക്കാർ (തമിഴ്) 10:20, 5:00
: ഹണ്ടർ കില്ലർ 2:05, 11:10

സിനി റോയൽ റുവൈസ് (028778080): അമർ അക്ബർ ആന്റണി (തെലുങ്ക്) 10:15, 3:15, 8:00
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ 8:00

സ്റ്റാർ നാഷണൽ (026711700): മാംഗല്യം 11:15, 2:00, 5:00, 7:45, 10:30
: കാട്രിൻ മൊഴി 11:00, 1:45, 7:30
: അമർ അക്ബർ ആന്റണി 5:15
: ടാക്‌സിവാല (തെലുങ്ക്) 5:15
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ 5:00, 11:00

സ്റ്റാർ സഫീർ (025521515): മാംഗല്യം 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
: കാട്രിൻ മൊഴി 10:15, 4:00, 10:00, 12:45
: അമർ അക്ബർ ആന്റണി 11:00, 1:00, 7:00
: ടാക്സിവാല 11:00, 1:00, 7:00
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ 11:45, 2:15, 8:00
:സർക്കാർ 2:00, 8:00

സ്റ്റാർ ബവാദി (037840300):മാറ 7:00, 8:45, 10:30, 12:15
: ഡോഗ് ഡേയ്‌സ് 12:10, 4:10, 8:10, 12:10
: മാംഗല്യം 6:40, 9:20, 12:00
: കാട്രിൻ മൊഴി 11:45, 4:15, 9:00
: അമർ അക്ബർ ആന്റണി 10:00, 12:50, 3:40
: തഗ്‌സ് ഓഫ് ഹിന്ദോസ്ഥാൻ 11:15, 2:30, 5:45, 9:00, 12:15
: സർക്കാർ 11:00, 4:00, 9:00
: ഹണ്ടർ കില്ലർ 12:00, 4:00, 8:00, 12:00

വോക്‌സ്, അബുദാബി മാൾ (600599905)
: ഹണ്ടർ കില്ലർ (ഇംഗ്ലീഷ്) 12:15