അബുദാബി 
നോവോ, ഡബ്ല്യു.ടി.സി. (02-6343003): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (മലയാളം)- 10:00, 1:30, 5:00, 8:30, 11:59
വോക്‌സ്, അബുദാബി മാള്‍ (60059905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 4:30, 11:00
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 10:55
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
 : 96 (തമിഴ്)- 10:30
 : വരത്തന്‍ (മലയാളം)- 10:30
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:15, 1:30, 4:45, 8:00, 11:15
സ്റ്റാര്‍ നാഷണല്‍ (02-6711700): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:45, 2:45, 5:45, 11:30, 12:15
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (03-7511228): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
സ്റ്റാര്‍ ഖലീഫ (052-6458360): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
ഡ്രീം സിനിമാക്‌സ് (03-7637001): ലൗ യത്രി (ഹിന്ദി)- 11:30, 4:30, 9:30
ഓസ്കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:45, 2:45, 5:45, 7:15, 8:45, 10:15, 11:45, 12:30
 : ജലേബി (ഹിന്ദി)- 1:00, 7:15
 : അന്‍തതുന്‍ (ഹിന്ദി)- 9:15
 : ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഈല (ഹിന്ദി)- 9:00, 11:45
ഓസ്കാര്‍ അല്‍ റാഹാ : കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 6:00, 9:00, 11:59
അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ്: കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 2:00, 6:00, 9:00, 11:45
അല്‍ഫഅ: കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:45, 6:45, 9:15, 11:59
 : ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഈല- 2:45, 7:15, 11:45
ഓസ്കാര്‍ ബറാറി: കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 2:30, 6:15, 9:00, 11:59
 : ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഈല- 2:00, 5:15, 9:45

ദുബായ്

നോവോ, മെഗാപ്ലക്‌സ്-ഐമാക്‌സ് (04-3669898): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:30, 5:00, 8:30, 11:59
 : 96 - 10:00, 1:10
 : സുഐ ദാഗ (ഹിന്ദി)- 4:20, 7:00, 9:40, 12:20
നോവോ, ഫെസ്റ്റിവല്‍ സിറ്റി (04-2328328): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:30, 1:45, 5:00, 8:15, 11:30
 : 96 - 10:10, 1:10
 : സുഐ ദാഗ- 10:30, 1:15, 4:00, 6:50, 9:35, 12:20
നോവോ, ഡ്രാഗണ്‍ മാര്‍ട്ട് (04-5520069): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
 : 96 - 11:00, 2:00
 : വരത്തന്‍- 4:20, 7:00, 9:40, 12:20
വോക്സ്, ദേര സിറ്റി സെന്റര്‍ (60059905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി - 10:00, 1:35, 5:10, 8:45, 12:20
 : ലൗ യത്രി - 2:10, 9:40
 : റാറ്റ്ഷസന്‍ (തമിഴ്)- 12:45, 7:40
 : 96 - 1:40, 4:05, 8:30, 9:55, 10:10
 : വരത്തന്‍ - 2:00, 7:50
 : സുഐ ദാഗ - 11:00, 4:50, 10:40
വോക്സ്, മറീനാമാള്‍ (60059905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 2:15, 5:50, 11:40
വോക്സ്, മിര്‍ദീഫ് സിറ്റിസെന്റര്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 12:50, 4:25, 8:00, 11:40
വോക്സ്, മെര്‍കാറ്റോ മാള്‍ (60059905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 2:45, 6:15, 12:00
വോക്സ്, ബുര്‍ജ്മാന്‍ മാള്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 9:30, 1:10, 4:45, 8:20, 10:50, 11:55, 1:30
 : വരത്തന്‍- 1:30, 5:45, 7:30
 : സുഐ ദാഗ - 10:30, 4:30, 10:30
വോക്സ്, സിനിപ്ലക്‌സ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:00, 2:30, 6:10, 9:45, 1:30
 : ലൗ യത്രി- 2:10, 8:00
 : 96 - 1:40, 5:10, 11:40
 : വരത്തന്‍- 2:20, 5:20, 8:40
 : സുഐ ദാഗ- 11:20, 8:20, 11:20
വോക്സ്, മാള്‍ ഓഫ് എമറേറ്റ്‌സ് (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 12:00, 3:40, 7:25, 11:05
വോക്സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:30, 8:00, 11:30, 3:00
 : 96 - 9:30, 4:00, 10:40
 : വരത്തന്‍- 1:00, 11:30
 : സുഐ ദാഗ- 2:40, 11:15
സ്റ്റാര്‍, ഗലെറിയ (04-2737676): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30
 : റാറ്റ്ഷസന്‍- 4:00
 : 96 - 7:00, 10:00
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (04-3469707): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:00, 4:00, 10:00, 12:30
സിനിമസിറ്റി അറേബ്യന്‍ സെന്റര്‍ മീര്‍ദീഫ്: കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:10, 2:15, 5:20, 8:25, 11:30

ഷാര്‍ജ

നോവോ, ബുഹൈറ സെന്റര്‍ (06-5316500): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:20, 4:40, 8:00, 11:20
നോവോ, മെഗാമാള്‍ (06-5751888): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:30, 5:00, 8:30, 11:59
നോവോ, സഹാറ സെന്റര്‍ (06-5316500): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:30, 5:00, 8:30, 11:59
വോക്സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:35, 5:10, 8:45, 12:20
 : 96 - 9:45, 4:30, 8:00, 11:30
 : വരത്തന്‍- 5:40
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (06-5327555): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:00, 4:15, 7:15, 10:15, 1:10
 : 96 - 2:00, 8:05
 : വരത്തന്‍- 6:30
സിനിമസിറ്റി(സിറോ സിക്സ് മാള്‍): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 8:20, 11:40
അല്‍ ഹംറ (03-7843535) കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:10
ഓസ്കാര്‍ സിനിമ: കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 2:00, 6:00, 11:45

അജ്മാന്‍

വോക്സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:00, 4:35, 8:10, 10:55, 11:45

ഫുജൈറ 

വോക്സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:30, 3:20, 7:00, 10:45
സ്റ്റാര്‍ സിനിമാക്‌സ് (09-2236262): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
സ്റ്റാര്‍ ദാന (09-2243100): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:15, 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 10:15, 1:15
ഗ്യാലക്സി സിനിമാക്സ് (09-2238899): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 
10:20, 1:30, 4:40, 7:50, 11:00

റാസല്‍ഖൈമ

നോവാ, മനാര്‍ മാള്‍ (07-2278888): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 10:00, 1:15, 4:30, 7:45, 11:00
വോക്സ്, ഹംറ മാള്‍ (600599905): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 12:00, 3:40, 7:15, 10:50
സ്റ്റാര്‍ ഗള്‍ഫ് (07-222460): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 1:45, 5:00, 8:00, 10:45, 11:00, 1:15
സ്റ്റാര്‍ സിനിമാക്സ് (07-2440222): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 5:00, 8:20, 11:40

ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍

ഗ്രാനഡ (06-7656804): കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി- 4:45, 7:45, 10:45