അബുദാബി
നോവോ, ഡബ്ല്യു ടി സി (02-6343003): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:15, 3:30, 9:00
: ഗോദ (മലയാളം) - 1:00, 6:30, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു (മലയാളം) - 8:50, 12:10
: തോണ്ടാന്‍ (തമിഴ്) - 5:00, 11:00
: സഖാവ് (മലയാളം) - 11:00, 8:00
വോക്‌സ്, യാസ് മാള്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30
സിനിറോയല്‍, ഡല്‍മ മാള്‍ (02-5502525): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 8:30, 11:15
: ഗോദ - 9:20, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:15, 5:00, 10:45
സിനിറോയല്‍, ഡിയര്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് (02-8778080): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:15, 3:35, 8:55 
: ഗോദ - 1:05, 6:25, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:15, 5:00, 10:45
സിനിറോയല്‍, ഖാലിദിയ മാള്‍ (02-6819444): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:15, 3:30, 11:15
: ഗോദ - 1:00, 6:15, 8:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:30, 8:15, 11:25
സ്റ്റാര്‍ ബവാദി (03-7840300): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:10, 3:50, 6:30, 9:10, 11:50
: ഗോദ - 10:00, 12:20, 2:40, 5:00, 7:20, 9:40, 12:10
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: തോണ്ടാന്‍ - 4:20, 9:40
സ്റ്റാര്‍ സഫീര്‍ (02-5521515): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 10:45, 1:15
: ഗോദ - 4:45, 10:45, 1:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30
: തോണ്ടാന്‍ - 11:00, 1:45, 7:45
സ്റ്റാര്‍ നാഷനല്‍ (02-6711700): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:00, 12:30, 3:15, 6:00, 8:45, 11:30
: ഗോദ - 11:30, 1:45, 7:45
: തോണ്ടാന്‍ - 7:30, 10:15
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 4:45, 10:45
സിനിറോയല്‍, റൂവെയ്‌സ് മാള്‍ (02-8778080): ഗോദ - 11:55, 5:55, 10:55
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:00, 5:00, 10:45
അല്‍ മറിയ (02-6785000): ഗോദ - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00
: തോണ്ടാന്‍ - 1:30, 7:30, 10:30
എല്‍ഡൊറാഡോ (02-6763555): ഗോദ - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ വഹ്ദ (02-4433244): ഗോദ - 4:15, 6:45, 9:15, 11:45
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 5:30, 8:30, 11:30 
: സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 3:00, 6:15, 9:00, 11:59
: ഹിന്ദി മീഡിയം (ഹിന്ദി) - 2:45
: തോണ്ടാന്‍ - 5:45
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ ഫഅ മാള്‍(03-7843535): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 9:00, 11:45
ഓസ്‌കാര്‍ ബറാറി സിനിമ(03-7843535): ഗോദ - 6:30, 9:00, 11:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 2:45, 8:15, 11:00
: ഹാഫ് ഗേള്‍ഫ്രണ്ട് (ഹിന്ദി) - 12:15, 5:45 
ഓസ്‌കാര്‍ അല്‍ഐന്‍ ക്ലബ്ബ് (03-7222255): ഗോദ - 4:30, 6:45, 11:59
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 9:00
ദുബായ്

നോവോ, അല്‍ ഗുറൈര്‍ സെന്റര്‍ (04-2289898): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 3:00, 9:00
: ഗോദ - 11:30, 2:00, 4:30, 7:00, 9:30, 11:59
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:45, 5:45, 11:45
: തോണ്ടാന്‍ - 12:45, 6:20, 11:45
: സഖാവ് - 10:30, 1:20
നോവോ, ഫെസ്റ്റിവല്‍ സിറ്റി (04-2328328): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 12:30, 5:45, 11:00
: ഗോദ - 10:00, 3:15, 8:30
നോവോ, മെഗാപ്ലക്‌സ്-ഐമാക്‌സ് (04-3669898): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:20, 12:10
: ഗോദ - 10:00, 12:30, 3:00, 5:30, 8:00, 10:30, 1:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:30, 6:00, 12:30
: തോണ്ടാന്‍ - 2:00, 8:00
: സഖാവ് - 2:45, 9:15
നോവോ, ഡ്രാഗണ്‍ മാര്‍ട്ട് (04-5520069): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 3:45, 9:00
: ഗോദ - 10:30, 3:40, 9:20
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 12:30, 6:10, 11:55
: തോണ്ടാന്‍ - 12:50, 6:30, 12:15
: സഖാവ് - 10:30, 4:45, 11:00
വോക്‌സ്, ദേര സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:50, 5:00, 11:00
: ഗോദ - 10:00, 1:40, 5:15, 8:45, 12:25
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:00, 1:40, 8:20, 12:00
: തോണ്ടാന്‍ - 11:00, 5:15, 12:00
: സഖാവ് - 1:20, 7:45
: സംഗിളി ബെന്‍ഗിളി ഇറുക്ക ബായ്‌മെന്‍ - 2:50, 9:00
വോക്‌സ്, മാള്‍ ഓഫ് എമറേറ്റ്‌സ് (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 2:30, 8:45
വോക്‌സ്, മെര്‍കാറ്റോ മാള്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 6:00, 12:20
വോക്‌സ്, ബുര്‍ജ്മാന്‍ മാള്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:45, 5:00, 8:15, 11:30
: ഗോദ - 11:30, 5:15, 11:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:15, 5:00, 11:15
: തോണ്ടാന്‍ - 3:45, 11:00
: സഖാവ് - 1:50, 8:15
സിനിപ്ലക്‌സ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:30, 2:45, 6:00, 9:15, 12:25
: ഗോദ - 11:20, 2:15, 5:10, 8:00, 10:45, 1:35
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 11:10, 6:05, 1:05
: സഖാവ് - 2:50, 9:50
വോക്‌സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 12:25, 6:15
: ഗോദ - 9:45, 12:30, 3:15, 6:00, 8:45, 11:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 9:30, 1:00, 7:30, 11:00
: തോണ്ടാന്‍ - 10:45
: സഖാവ് - 10:15, 4:45, 11:20
: സംഗിളി ബെന്‍ഗിളി ഇറുക്ക ബായ്‌മെന്‍ - 5:45
റോക്‌സി, സിറ്റി വാക്ക് : സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 7:15, 10:15
റോക്‌സി, ദി ബീച്ച് : സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 5:15, 8:15
റീല്‍, ദി ദുബായ് മാള്‍ : സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 12:35, 3:30, 6:25, 9:20, 12:15
സിനിമസിറ്റി, അറേബ്യന്‍ സെന്റര്‍ - മീര്‍ദീഫ് : സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 11:15, 2:15, 5:15, 8:15, 11:15
സ്റ്റാര്‍, ഗലെറിയ (04-2737676): ഗോദ - 1:30, 7:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:15, 4:30, 10:30, 1:30
: തോണ്ടാന്‍ - 4:00, 7:15, 10:00, 1:00
ബോളിവുഡ് സിനിമാസ് (04-3469707): ഗോദ - 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 12:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:30
ഷാര്‍ജ
നോവോ, മെഗാമാള്‍ (06-5751888): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 3:30, 11:45
: ഗോദ - 11:40, 5:40, 11:25
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 2:20, 8:10
: തോണ്ടാന്‍ - 2:30, 8:30
: സഖാവ് - 1:50, 8:10
നോവോ, സഹാറ സെന്റര്‍ (06-5316500): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 3:30, 9:00
: ഗോദ - 1:00, 6:30, 11:55
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (06-5327555): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 2:00, 4:30, 10:30, 1:10
: ഗോദ - 2:00, 8:00, 10:45 
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:10
: തോണ്ടാന്‍ - 2:30, 5:30, 8:30
: സഖാവ് - 5:00
നോവോ, ബുഹൈറ സെന്റര്‍ (065563300): ഗോദ - 11:40, 5:40, 11:25
അല്‍ ഹംറ (06-5650953): ഗോദ - 4:30, 10:30, 1:15
: തോണ്ടാന്‍ - 1:30, 7:30
ഓസ്‌കാര്‍ സിനിമ : ഗോദ - 2:30, 4:45, 7:15, 9:45, 11:59
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 2:45, 5:45, 8:45, 11:45
: സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:15, 4:00, 9:15, 11:59 : ഹാഫ് ഗേള്‍ഫ്രണ്ട് - 10:30, 12:15, 8:00
: ഹിന്ദി മീഡിയം - 6:45
അജ്മാന്‍
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 1:35, 8:20
: ഗോദ - 10:00, 4:45, 11:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:00, 4:45, 11:30
: സഖാവ് - 2:00, 8:45
ഫുജൈറ

സ്റ്റാര്‍ ദാന (09-2243100): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:10, 3:50, 6:30, 9:10, 11:50
: ഗോദ - 11:00, 1:15, 3:30, 5:45, 8:00, 10:15, 1:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 10:15, 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15
: തോണ്ടാന്‍ - 3:00, 8:15, 10:45, 1:15
സ്റ്റാര്‍ സിനിപ്ലക്‌സ് (09-2236262): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:00, 12:35, 3:10, 5:45, 8:20, 11:00
ഗ്യാലക്‌സി സിനിമാസ് (09-2238899): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 12:15, 3:00, 5:45, 8:30, 11:15
വോക്‌സ്, സിറ്റി സെന്റര്‍ (600599905): ഗോദ - 5:50, 8:20
റാസല്‍ഖൈമ

സ്റ്റാര്‍ ഗള്‍ഫ് (07-222460): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 1:30, 7:30
: ഗോദ - 4:30, 10:30
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:45, 5:00, 8:00, 11:00, 1:15
സ്റ്റാര്‍ സിനിമാക്‌സ് (07-2440222): സച്ചിന്‍ എ ബില്യണ്‍ ഡ്രീംസ് - 10:30, 1:10, 3:50, 6:30, 9:10, 11:50
: ഗോദ - 10:00, 12:20, 2:40, 5:00, 7:20, 9:40, 12:10
മനാര്‍ മാള്‍ (072278888): ഗോദ - 11:30, 4:00, 8:30
ഹംറ മാള്‍ (600599905): ഗോദ - 12:50, 3:50, 6:30, 11:00
ഉമ്മുല്‍ഖുവൈന്‍
ഗ്രാനഡ (06-7656804): ഗോദ - 5:00, 11:00
: രക്ഷാധികാരി ബൈജു - 1:30, 8:00