അബുദാബി 

സിനി റോയൽ റുവൈസ് മാൾ (02 8778080): മി.ലോക്കൽ (തമിഴ്) - 12.00, 5.40, 11.20 
: മോൺസ്റ്റർ (തമിഴ്)- 2.50, 8.30 

സിനി റോയൽ ഡെൽമ മാൾ (02 5502525): മി.ലോക്കൽ - 12.00, 2.50, 5.40, 8.30, 11.20 
: അയോഗ്യ (തമിഴ്) - 1.30 , 4.30 , 7.30 , 10.30 
: ഉയരെ (തമിഴ്) - 12.20, 6.00, 11.35 
സ്റ്റാർ ബവാദി മാൾ അൽഐൻ (03 7840300) : മി.ലോക്കൽ - 11.45, 4.45, 9.45 
: മോൺസ്റ്റർ - 10.00, 3.15, 9.00 
: 100 (തമിഴ്) - 3.15, 9.00 
: അയോഗ്യ - 2.15, 7.15, 12.15 
: ഉയരെ - 11.45, 4.45, 9.45 

സ്റ്റാർ ഓസ്കാർ (അൽ വഹ്ദ ) (02 .4433244) : മി.ലോക്കൽ - 3.45, 9.15,12.00 
: മോൺസ്റ്റർ - 1.00, 6.30 
: ഉയരെ - 5.00, 7.15 , 9.30 , 11.59 
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ് അൽഐൻ (03 7511228): മി.ലോക്കൽ - 1.30 , 6.30, 11.30 
സ്റ്റാർ ഓസ്കാർ അൽഫോഹ് അൽഐൻ (03 7843535): ഉയരെ - 1.00, 6.00 

സിനിറോയൽ ഖാലിദിയ മാൾ (02 6819444) : മി.ലോക്കൽ - 12.00, 5.30, 11.00 
: മോൺസ്റ്റർ - 2.45, 8.15 
: ഉയരെ - 11.35 

സിനി റോയൽ ഡിയർ ഫീൽഡ്‌സ് (028778080): മി.ലോക്കൽ - 12.15, 5.00, 9.45 

സ്റ്റാർ സഫീർ. (02-5521515): മി.ലോക്കൽ - 1.15, 4.00, 7.15, 10.00, 12.30 
: മോൺസ്റ്റർ - 1.30, 7.30 
: അയോഗ്യ - 4.15, 10.00,12.45 
: ഉയരെ - 2.15, 8.00, 10.30, 1.00 
സ്റ്റാർ നാഷണൽ സിനിമ (02-6711700) : മി.ലോക്കൽ - 11.00, 1.30, 4.00, 6.30, 9.00, 11.30 
: മോൺസ്റ്റർ - 5.15 
: ഉയരെ - 11.15, 1.45, 4.15, 6.30, 8.45, 11.00 

അൽ മരിയ സിനിമ ( 02 6785000): മി.ലോക്കൽ - 3.15, 8.40, 11.20 
: മോൺസ്റ്റർ - 12.45, 6.00 
: അയോഗ്യ - 12.00, 9.00 

നോവോ സിനിമാസ് ഡബ്ള്യു.ടി.സി. (02 6343003): മി.ലോക്കൽ - 11.00, 2.00, 5.00, 8.00, 11.00 
: മോൺസ്റ്റർ - 2.20 , 10.00
: അയോഗ്യ - 11.20, 8.10 
വോക്സ് സിനിമ മറീന മാൾ ( 600599905): മി.ലോക്കൽ - 4.15 , 10.50 
വോക്സ് സിനിമ ഹംറ മാൾ (600599905): മി.ലോക്കൽ - 5.10 , 10.25 

ദുബായ്

നോവോ മെഗാപ്ലക്സ്-ഐമാക്സ് (04-3669898): മി.ലോക്കൽ -11.00, 1.50, 4.40, 7.30,10.20, 11.59 
: മോൺസ്റ്റർ - 11.30, 2.20, 5.10, 8.00, 10.50 
: 100 - 2.00, 8.25
: കീ (തമിഴ്) - 10.30, 4.40, 11.00 
: അയോഗ്യ - 11.00, 5.25, 11.50
: ഉയരെ - 10.45, 1.20, 4.00, 6.30, 9.15 
വോക്‌സ് സിനിമ ദേര സിറ്റി സെന്റർ: മി.ലോക്കൽ - 10.15, 1.20, 1.45, 4.25, 7.35, 10.35, 8.30, 11.35, 1.40 
: മോൺസ്റ്റർ - 11.00, 2.10 , 8.35 
: അയോഗ്യ - 10.30, 1.45, 5.00, 8.15, 11.30 
: ഉയരെ - 11.00, 1.50, 4.40, 7.30, 10.20, 12.25 
: അതിരൻ (മലയാളം) - 11.00, 2.25, 11.20 
നോവോ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി (04 2328328): മി.ലോക്കൽ- 11.30, 2.25, 5.20, 8.15, 11.10 
: മോൺസ്റ്റർ - 2.35, 8.10 , 11.00 
: 100 - 2.00, 8.25 
: അയോഗ്യ - 11.00, 5.25, 11.50 
: ഉയരെ - 2.30 , 8.45 

നോവോ സിനിമ ഐ.എം.ജി. : മി.ലോക്കൽ - 12.00, 2.50, 5.40, 8.30, 11.20 

നോവോ സിനിമ ഡ്രാഗൺ മാർട്ട് (04 5520069): മി.ലോക്കൽ - 11.30, 2.30, 5.30 , 8.30, 11.20 
: മോൺസ്റ്റർ - 11.15, 2.15, 8.05, 11.05 
: അയോഗ്യ - 11.30 , 3.05, 8.00 
: 100 - 2.30 
: കീ - 
: ഉയരെ - 12.00, 5.30, 8.15, 11.00 
: അതിരൻ - 2.35, 8.40 

വോക്‌സ് സിനിമാസ് ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെൻറർ ( 600599905): മി.ലോക്കൽ - 10.00, 1.10, 4.15, 7.20, 10.25, 1.30 
: അയോഗ്യ - 10.00 , 1.45, 8.05 
ഉയരെ - 10.05, 1.30, 3.00, 7.50 


വോക്സ് സിനിമ സിനിപ്ലക്സ് ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ( 600599905 ): മി.ലോക്കൽ - 10.45, 1.50, 3.00 , 4.55 , 8.00, 11.00, 12.00 
:അയോഗ്യ - 11.00, 2.15 , 5.30 , 8.30, 11.40 
: ഉയരെ - 11.10, 2.00, 4.50 , 7.50, 10.30 

വോക്സ് സിനിമ, മിർദീഫ് സിറ്റി സെന്റർ (600599905 ): ഉയരെ - 1.55, 8.20, 11.35 
വോക്സ് സിനിമാസ് ബുർജുമാൻ മാൾ ( ( 600599905): മി.ലോക്കൽ - 11.00, 2.05, 5.10, 8.15, 11.20 
: മോൺസ്റ്റർ - 10.05 
: അയോഗ്യ - 5.30, 8.40, 12.00 
: ഉയരെ - 10.00, 2.10, 5.00, 7.50, 10.50 

സ്റ്റാർ ഗലേറിയ സിനിമ (04 - 2737676 ):മി.ലോക്കൽ - 1.00 , 4.00 , 7.00, 10.00 
: മോൺസ്റ്റർ - 1.30, 7.30 
: അയോഗ്യ - 1.30, 7.30 

റീൽ സിനിമ അൽ ഗുറൈർ സെന്റർ : ഉയരെ - 11.00, 3.20, 9.10, 12.40 

ഷാർജ

നോവോ സിനിമ മെഗാമാൾ (06 5751888): മി.ലോക്കൽ - 10.00, 12.50, 3.40, 6.30, 9.20 , 12.10 
: മോൺസ്റ്റർ - 11.00, 5.10, 11.20 
: 100 - 7.30, 11.00 
: അയോഗ്യ - 2.00, 8.30 
: ഉയരെ - 1.00, 6.20, 11.45 

നോവോ സിനിമ സഹാറ സെന്റർ (06 5316500) : മി.ലോക്കൽ - 12.00, 2.50, 5.40, 8.30, 11.20 
: മോൺസ്റ്റർ - 7.40, 10.40
: അയോഗ്യ - 1.35 

നോവോ സിനിമ ബുഹൈറ സെന്റർ (06 5563300):മി.ലോക്കൽ - 12.15, 6.30 , 12. 30 
: അയോഗ്യ - 3.05, 8.05 

സ്റ്റാർ ഓസ്കാർ സിനിമാസ് അൽ ഷാബ് (06- 5211122): മി.ലോക്കൽ - 10.00, 11.45 
: മോൺസ്റ്റർ - 7.15 
: ഉയരെ - 7.15, 9.30, 12.00 
സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്സ് (06-5327555): മി.ലോക്കൽ - 6.15, 9.15, 10.15 , 11.55 
: മോൺസ്റ്റർ - 3.00 
: അയോഗ്യ - 1.15 , 7.15 
: ഉയരെ - 2.00 , 5.00, 7.45, 10.30 

വോക്സ് സിനിമ സിറ്റി സെന്റർ (600599905): മി.ലോക്കൽ - 8.00, 2.00, 2.40 , 5.05, 8.10 , 11.15, 2.20 
: മോൺസ്റ്റർ - 2.00, 8.10 
: അയോഗ്യ - 10.15, 1.30, 5.00, 8.15, 11.40 
: ഉയരെ - 10.40, 1.30 , 4.20, 10.45 

അൽ ഹംറ - മി.ലോക്കൽ - 7.30, 10.30 


അജ്മാൻ

വോക്‌സ് സിനിമ അജ്മാൻ സിറ്റി സെന്റർ (6005999905): മി.ലോക്കൽ - 11.15 , 2.25, 5.20, 8.30 

: ഉയരെ - 10.40, 1.40, 6.00, 8.30 , 11.55 


ഫുജൈറ

സ്റ്റാർ ദാന (09 2243100): മി.ലോക്കൽ - 1.15, 3.45, 6.15, 8.45 , 11.15 
: മോൺസ്റ്റർ - 4.15 , 6.15, 8.45, 11.15 
: 100 - 1.15 , 3.45, 6.15, 8.45, 11.15 
: ഉയരെ - 1.00 , 6.00 
സ്റ്റാർ സിനിമാസ് , സിറ്റി സെന്റർ (09 2236262): മി.ലോക്കൽ - 6.40 , 9.20 , 12.00 , 12.15 

റാസൽഖൈമ 

സ്റ്റാർ ഗൾഫ് സിനിമ (07 2224460): മി.ലോക്കൽ - 1.45 , 5.00, 8.00, 10.45 
സ്റ്റാർ സിനിമാക്സ് (07 2440222) - മി.ലോക്കൽ - 3.00, 5.20, 8.40, 11.59 
നോവോ സിനിമ മനാർ മാൾ (07 2278888): മി.ലോക്കൽ - 11.50 , 4.50, 9.10 

ഉമ്മൽഖുവൈൻ 

ഗ്രാനഡ സിനിമ (09 - 5211122): മി.ലോക്കൽ - 7.45, 11.00 
സ്റ്റാർ സിനിമ: മി.ലോക്കൽ - 10.00, 3.45, 10.00 , 12.50 
: മോൺസ്റ്റർ - 10.30 , 12.50, 6.50, 9.40 
: ഉയരെ - 7.30 

 

SHOW MORE
SHOW MORE