അജ്മാൻ 

വോക്‌സ് സിറ്റി സെന്റർ (600599905): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 10:10, 12:25, 5:15, 9:45
ക്ലോസ് - 9:40, 11:40
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:00, 2:00, 4:00, 5:00, 8:00, 11:00


ഫുജൈറ 


സ്റ്റാർ ദാന (09 - 224 3100): ജൂൺ - 3:15, 5:45, 10:45, 1:15
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 10:15, 12:45, 3:15, 10:30
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:15, 12:45, 3:15, 5:40, 8:00, 10:30

 

റാസൽഖൈമ 


സ്റ്റാർ ഗൾഫ് (07-2224460): ജൂൺ - 1:45, 8:00
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:00


ഉമ്മുൽഖുവൈൻ 


ഗ്രാനഡ (06-5211122): ജൂൺ - 5:00, 8:00, 11:00

 

film

ഷാർജ 

നോവോ മെഗാമാൾ (06-5751888): ജൂൺ - 10:00, 3:20, 8:40
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 1:00, 6:30, 11:59
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:00, 12:40, 3:20, 6:00, 8:40 , 11:30

നോവോ സഹാറ സെന്റർ (06-5316500): ജൂൺ - 12:40, 6:10, 11:40
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 2:00, 7:00, 11:59
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:40, 1:20, 4:00, 6:40, 9:20, 11:59

സ്റ്റാർ സിനിപ്ലക്‌സ് (06-5327555): ജൂൺ - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 11:15, 11:30
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:00, 1:00, 3:45, 6:30, 9:15, 11:55


നോവോ ബുഹൈറ സെന്റർ (06 - 5563300): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 7:20, 9:25, 11:30
: ഡംപ്ലിൻ - 2:40, 7:20, 11:59
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:40, 2:20, 5:00, 7:40, 10:20 

 

ദുബായ്

നോവോ മെഗാപ്ലസ് - ഐമാക്‌സ് (04-3669898): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 12:00, 2:20, 4:40, 7:00, 9:20
: ഡംപ്ലിൻ - 11:00, 3:25, 9:45
: ജൂൺ - 10:00, 12:50, 3:40, 6:30, 9:20, 12:10
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 10:15, 12:50, 3:30, 6:10, 8:40, 11:20
: എൽ.കെ.ജി - 10:40, 3:50, 9:00, 11:40 
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:00, 12:40, 3:20, 6:00, 8:40, 11:20, 11:00, 1:40, 4:20, 7:00, 9:40, 12:20, 11:30, 2:30, 5:10, 7:50, 10:30 

നോവോ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി - (04-2328328): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 12:00, 2:20, 4:40, 7:00, 9:20, 11:40
: ഡംപ്ലിൻ - 10:15, 3:15, 10:50 
: ജൂൺ - 1:45, 7:50 
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 5:45, 8:15, 10:45
: എൽ.കെ.ജി - 1:05, 6:20, 11:35
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:50, 2:45, 5:40, 8:35, 11:30, 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 12:10

നോവോ ഡ്രാഗൺ മാർട്ട് (04 -5520069): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 10:00, 12:15, 1:15, 4:25, 6:15, 8:55
: ജൂൺ - 11:30, 2:30, 5:30, 8:30, 11:30
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 10:30, 1:05, 3:40, 6:15, 8:50, 11:30
: എൽ.കെ.ജി - 11:15, 1:50, 4:25, 7:00, 9:30, 12:10
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00

വോക്‌സ് ദേര സിറ്റി സെന്റർ (600599905): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 10:30, 12:45, 3:00, 5:15, 7:30, 9:45
: ജൂൺ - 10:00, 1:05, 6:45, 10:25
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 12:40, 6:15, 8:55
: എൽ.കെ.ജി - 9:40, 3:20, 6:05
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:00, 2:05, 5:10, 8:15, 10:30, 11:30, 2:40, 5:45, 8:50, 11:55, 10:00, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 1:00


വോക്‌സ് ബുർജ്മാൻ (600599905) : ജൂൺ - 12:30, 8:00
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 11:15, 10:20 
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:30, 1:30, 4:30, 7:30, 10:30, 1:30, 12:30, 2:00, 5:15, 8:45, 11:00, 11:55, 11:30, 2:30, 5:35, 7:15, 8:35, 11:35


വോക്‌സ് സിനിപ്ലസ് ഗ്രാന്റ് ഹയറ്റ് (600599905): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 12:15, 2:30, 4:45, 7:00, 9:15, 11:30
: ജൂൺ - 11:20, 2:25, 5:30, 8:35, 11:40
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00, 1:00, 4:00, 7:00, 10:00, 12:00, 3:00, 9:00


വോക്‌സ്, ഷിന്ദഗ സിറ്റി സെന്റർ (600599905): ജൂൺ - 10:00, 12:25, 4:10, 10:25
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 12:15, 9:15 
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:15, 1:15, 4:15, 7:15, 10:15, 1:15, 9:45, 4:00, 10:15, 10:45, 1:45, 4:45, 7:45, 10:45, 1:45 

 

film

അബുദാബി 
 

നോവോ, ഡബ്ല്യൂ ടി സി (02-6343003): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് (ഇംഗ്ലീഷ്) - 12:45, 7:30
: ജൂൺ (മലയാളം) - 2:30, 8:30
: കണ്ണേ കലൈമാനെ (തമിഴ്) - 1:00, 6:30, 11:59
: എൽ.കെ.ജി (തമിഴ്) - 10:15, 3:45, 9:15
: ടോട്ടൽ ദമാൽ (ഹിന്ദി) - 10:00, 12:45, 3:30, 6:15, 9:00, 11:45, 1:30, 6:45, 11:59


സിനി റോയൽ, ഡൽമ മാൾ (02-5502525): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 11:35, 1:50, 4:15, 6:40, 8:45, 9:00
: ഡംപ്ലിൻ (ഇംഗ്ലീഷ്) - 11:30, 4:00, 8:40 
: ജൂൺ - 11:00, 2:00, 5:00, 8:00, 11:00
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:15, 2:15, 5:15, 8:15, 11:15, 4:30, 7:30, 10:30


സിനി റോയൽ ഖാലിദിയ മാൾ (02-6819444): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 10:00, 2:45, 7:30
: ഡംപ്ലിൻ - 11:30, 4:00, 8:40
: ജൂൺ - 12:00, 5:00, 8:00, 11:00
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 10:00, 3:15, 8:30
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:15, 2:15, 5:15, 8:15, 11:15


സിനി റോയൽ റുവൈസ് (02-8778080): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 12:30, 5:00, 9:30
: ജൂൺ - 2:15, 8:15
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 10:00, 3:15, 8:30
: എൽ.കെ.ജി - 12:40, 5:55, 11:05
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:15, 5:15, 11:20

സ്റ്റാർ നാഷണൽ (02-6711700): ജൂൺ - 11:00, 1:30, 4:30, 7:30, 10:00
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 1:00, 4:45
: എൽ.കെ.ജി - 3:15 
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 11:10, 1:30, 4:15, 7:00, 9:30, 11:45


സ്റ്റാർ സഫീർ (02-5521515): ജൂൺ - 11:00, 1:45, 7:30, 10:30
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 10:45, 6:00
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:30, 12:30, 3:00, 5:30, 8:00, 10:45


സ്റ്റാർ ബവാദി (03-7840300): ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ഷാഡോസ് - 12:00, 4:00, 8:00
: ഡംപ്ലിൻ - 10:00, 2:00, 6:00
: ജൂൺ - 1:45, 9:15, 12:00
: കണ്ണേ കലൈമാനെ - 11:30, 7:00
: ടോട്ടൽ ദമാൽ - 10:00, 2:45, 6:30, 12:00, 4:15, 9:00

SHOW MORE
SHOW MORE